תקנון האתר

תקנון האתר2021-01-18T12:01:29+00:00

1. כללי:
1.1 ברוכים הבאים לאתר חברת “אויל דה לאמור בע”מ” – חברה המייצרת בושם שמן ומוצרי ספא נוספים בישראל (להלן: “הנהלת האתר ו/או החברה”) להלן תקנון האתר:
1.2 אתר אויל דה לאמור בע”מ מנוהל ע”י זכיינית מורשת מטעם החברה בשם ליטל חייה ארז, ותחזוקת האתר מתבצעת מטעמה ע”י סטודיו איתי איטח.
1.3 כל המבצע פעולה כלשהי (שימוש ו/או קניה וכיו”ב) באתר “אויל דה לאמור בע”מ” (להלן: “האתר”) מצהיר כי קרא, הבין, מקבל ומסכים לתנאים המפורטים בתקנון האתר על כל תנאיו וכי משתמש באתר בכפוף לתנאיו וכי אין לו ו/או לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה ו/או דרישה כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו ו/ או מי מטעמם.
1.4 האתר משמש כחנות וירטואלית למכירה ושיווק, בין היתר, של מוצרי בישום וטיפוח והינו פתוח לציבור הגולשים ברשת האינטרנט.
1.5 האתר הינו בלשון זכר והוא מתייחס לבני שני המינים כאחד שכן, הרישום בלשון זכר הינו לנוחות בלבד.
1.6 הנהלת האתר ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת מראש.
1.7 החברה רשאית לשנות מעת לעת ועפ”י שיקול דעתה הבלעדי את תוכן האתר ו/או את המוצע בו ו/או כל דבר הקיים באתר זאת עפ”י שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת על כך.
1.8 החברה תספק לך את המוצרים שהזמנת באתר, בתנאי שהמוצרים שהזמנת מצויים במלאי שבידי החברה וכן בתנאי שבוצע תשלום בעבור המוצרים ו/או שיש באפשרותך לשלם עבורם באופן שמקובל על החברה ו/או על האתר ו/או מי מטעמה.
1.9 אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
1.10 המידע אשר הנך מוסר בעת ההזמנה, ובין היתר את פרטייך האישים, נשמור במאגר המידע שלנו באופן חלקי. חשוב לציין שפרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכות החברה ונמחקים מיד באופן אוטומטי מיד לאחר החיוב.
1.11 באישור תקנון זה הנך מאשר לחברה לשלוח לך חומר פרסומי ו/או עדכונים ו/או הודעות על מבצעים ו/או פרסומים ו/או מאמרים ו/או מחקרים ו/או כל חומר אחר על המוצרים המוצעים למכירה באתר וכן חומר עיוני על החומרים המרכיבים את המוצרים וכן כל חומר רלוונטי אחר אל הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון אשר הנך משאיר לנו פרטיו בעת הליך הרכישה.

2. הזכויות באתר
2.1 זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכות היוצרים, באתר ובכל מידע הכלול בו, לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות, טקסט, ליקוטים וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים במלואם לאתר בלבד.
2.2 האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לכל שימוש מסחרי. אין למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל אדם אחר כל זכות שהיא להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או חומר אחר באתר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהאתר הן במישרין והן בעקיפין.
2.3 בנוסף, ואף במקרה בו ניתן אישור מראש ובכתב מהאתר על שימוש כלשהו בחומר המצוי באתר, חל איסור לעשות באתר ובכל מידע וחומר הכלולים בו שימוש כלשהו לכל מטרה בלתי חוקית או לכל מטרה האסורה על פי תנאים אלו ועל פי דין.

3. הגבלת השימוש
3.1 ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך ו/או בקנייתך באתר זה הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה וכי קראת הבנת והסכמת לכל האמור בתקנון זה.
3.2 אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
3.3 הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
3.4 משתמש ו/או צד שלישי אינם מורשים לעשות שימוש בשירותים הקיימים באתר לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק.

4. הזכאים להשתתף בקניות באתר
4.1 כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר על מנת להציע הצעות ולבצע פעולות, לרבות רכישות.
4.2 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
4.3 המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
4.4 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי וניתן לסליקה באמצעות אחת מחברות האשראי בישראל או בעל אחד מאמצעי התשלום המותרים באתר כמפורט במדיניות תשלומים.
4.5 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

5. הרשמה לאתר
5.1 טרם ביצוע הזמנה של מוצר רשאי תחילה המשתמש לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש, כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא ובנוסף יש להכניס פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר לפי המפורט במדיניות תשלומים, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וכלל שידרשו.
5.2 מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה.
5.3 לאחר ביצוע הפעולה תבצע הנהלת האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברת כרטיס האשראי או בדיקה של אמצעי התשלום הנבחר ע”י המשתמש. לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או אישור מהאמצעי אותו בחר המשתמש, תישלח ההזמנה ותינתן למשתמש הודעה כי הפעולה אושרה והליך ההזמנה הושלם. יודגש כי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או אישור מהאמצעי אותו בחר המשתמש מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה, וכי העסקה תשתכלל ותיחשב כברת ביצוע רק לאחר קבלת אישור זה על ביצוע החיוב. מניין ימי משלוח ההזמנה אליך יתחיל להיספר מיום שלאחר היום בו אושרה העסקה.
5.4 במידה וההזמנה אושרה היא תירשם במחשבי האתר ותימסר לאריזה, כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.
5.5 יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר הזמנה ופרטי הלקוח יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל האתר. הרישום במחשבי האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונות המידע שניתן והפעולות.
5.6 חיוב הלקוח בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ו/או אמצעי תשלום אחר המפורט במדיניות תשלומים, לאחר ביצוע ההזמנה ואישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי או האמצעי אותו בחר המשתמש.
5.7 במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי ו/או חסרים פרטים כלשהם לצורך ביצוע העסקה ו/או נמסרו פרטים שגויים ביחס לביצוע העסקה ו/או הרישום המוקדם יקבל המשתמש הודעה מתאימה.
5.8 במקרה בו יחול שיבוש בקליטת הפרטים שנמסרו ו/או אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם ו/או בכל פרט אחר, החברה תהיה רשאית לבטל את רכישתך, כספך יוחזר לך במלואו ולא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה. לחילופין החברה תהיה רשאית ליצור עמך קשר ולתקן את השיבוש ו/או הטעות הנ”ל ולבצע את הליך הרישום וההזמנה באמצעות הטלפון. מניין ימי המשלוח יחל להיספר מיום שלאחר פניית נציגנו אליך כאמור.
5.9 במקרה של פרטים לצורך השלמת ההזמנה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות בטלפון שיפורסם באתר לצורך השלמת הפרטים ו/או הסדרת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה. במקרה כאמור, יחל מנין ספירת הימים למועד ביצוע המשלוח רק החל מיום לאחר מועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעל המשתמש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת כרטיסי האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהייה הנהלת האתר זכאית לבטל את ההזמנה ולמשתמש לא תהיינה כל דרישות ו/או תביעות ו/או טענות כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. מניין ימי המשלוח יחל להיספר מיום שלאחר פנייתך אלינו, השלמת ההזמנה, ואישור חברת האשראי לחיוב כרטיס אשראי של הלקוח.
5.10 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים ו/או לא מלאים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה והמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח.
5.11 מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית וסיטונאית בלבד ולשימוש אישי. כן מובהר כי מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד.
5.12 המשתמש יהיה רשאי לפנות להנהלת האתר בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. והאתר יבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה העת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את האתר בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב המשתמש בעמלה כאמור.
5.13 לידיעתך, הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין.
5.14 המשתמש רשאי לבחור שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב”אופן התשלום” את האפשרות לפיה נציג לקוחות של האתר ייצור עמו קשר טלפוני. מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג האתר לבין המשתמש, בה ימסור המשתמש את פרטי האשראי ויקבל את אישור הנציג כי המכירה הושלמה וחברת האשראי נתנה אישור לביצוע חיוב כרטיס האשראי של הלקוח כאמור. יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיס האשראי. יובהר ויודגש כי היה והמשתמש בחר באפשרות לפיה נציג האתר ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של האתר בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה ולמשתמש לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

6. מחירים
6.1 המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש לידם.
6.2 המחירים אינם כוללים דמי משלוח, החברה שומרת לעצמה הזכות לדרוש דמי משלוח לפי המחירים הנהוגים ברשות הדואר ו/או בהתאם לעלות דמי משלוח שלא באמצעות רשות הדואר בישראל אלא ע”י חברת שילוח אחרת, זאת כאשר כאשר יש צורך בשליחת מוצר אשר איננו מהווה משלוח רגיל לדוג’: ישובים מרוחקים, ישובים אשר דואר ישראל מחייב בגין המשלוח עלות גבוהה מהעלות משלוח רגיל (מסיבותיו שלו), ישובים אשר עלות משלוח באמצעות חברת שילוח ו/או באמצעות שליח החברה גבוה ממשלוח רגיל, משלוח לחו”ל וכיו”ב. יובהר כי, החברה אינה מתחייבת לשלוח מוצרים אשר כתובתם הינם בישובים אשר מסכנים (מכל טעם שהוא) את השליח ו/או כאשר החברה אינה מוצאת דרך סבירה לשלוח את המוצר לכתובת המבוקשת.
6.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את עלות המוצרים ומחיריהם ו/או את דמי המשלוח זאת ללא מתן הודעה מוקדמת כאשר המחיר אשר תקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה.
6.4 המוצרים הנמכרים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.
6.7 דמי המשלוח ייגבו ביחד עם התשלום בגין חיוב המוצר ובגין חיוב המשלוח, במכירה בתשלומים רשאית הנהלת האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
6.8 על אף שאנו בודקים בדיקה יסודית את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שתביא להצגת מחיר שגוי באתר. במקרה כזה נפנה אליך לאחר שביצעת את הזמנתך עפ”י הפרטים שתמסור לנו, נודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ותודיע לנו האם ברצונך להזמין את המוצר במחירו הנכון ובמידה ולא תרצה לרכוש את המוצר עפ”י מחירו הנכון החברה לא תהיה חייבת לספק לך אותו עפ”י המחיר הישן ו/או בכלל.

7. אופן ביצוע הקנייה
7.1 עליך לבחור מתוך הקטלוג המופיע באתר את המוצר אשר ברצונך לרכוש, יש באפשרותך להקליק על שם המוצר או תמונתו ולהגיע ישירות ל “דף המוצר”.
בדף המוצר ניתן למצוא תיאור מפורט של המוצר ותמונתו כאשר על מנת לבצע את ההזמנה של המוצר יש להכניסו ולסמנו לעגלת הקניות ורק לאחר סימונו של המוצר בעגלת הקניות יהיה ניתן לבצע את ההזמנה. במידה ולא יירשם המוצר הנבחר בעגלת הקניות לא ניתן יהיה לרכשו בהזמנה והחברה לא תהיה חייבת לספק לך אותם.
7.2 לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך כאשר אישור זה מעיד על כך שפרטי ההזמנה שלך נשלחו למערכת. אישור זה אינו מהווה אסמכתא לביצוע תשלום ההזמנה ו/או אינו מחייב את בעלי האתר ו/או את בעלי החברה ו/או מי מטעמם לבצע את ההזמנה ולספק אותה.

8. המוצרים באתר
8.1 האתר מציע למשתמשיו רכישתם של מוצרים ו/או מאמרים ו/או המלצות והכל בהתאם לשיקול דעתה של אויל דה לאמור בע”מ (להלן: “הספק”).
8.2 מובהר בזאת כי הנהלת האתר רשאית בכל עת ועפ”י שיקול דעתה הבלעדי של הספק להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים ו/או כל דבר אחר באתר הנ”ל המוצע באתר למכירה ו/או לצורך כל דבר אחר וכן לקבוע ולעדכן מעת לעת את אופן מכירתם ומחירם לרבות דמי המשלוח בגינם.
8.3. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם מוצרים המסופקים ללקוח כפי שמגיעים לספק מהיצרן ו/או היבואן ו/או הספק.
8.4 המאשר תקנון זה מאשר כי הינו מודע והינו כפוף לכל ההגבלים ולכל האזהרות לגבי המידע הניתן באתר בנוגע למוצרים המוצגים בו ובכלל זה כל מידע אחר הנתון באתר זה שכן, המוצרים באתר מוצגים הינם באחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצדנו לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, תוצאות השימוש במוצרים, שמות היצרנים וכיו”ב.
8.5 המאשר תקנון זה מאשר שקרא את הוראות השימוש של כל אחד ממוצרי אויל דה לאמור בע”מ.
8.6 כל התמונות המוצגות באתר הינם לצורכי המחשה בלבד כאשר לעיתים יתכנו הפרשי גוונים ו/או הבדל בין האריזה המצולמת באתר לבין האריזה כפי שיסופק לך, לא תהיה בכך עילה מצדך לביטול העסקה.
8.7 כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות, ועפ”י מיטב ידיעתנו עומדים בקריטריונים מחמירים של איכות.
8.8 האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, ליעילותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם חלה על היבואנים והמפיצים והמשווקים בהתאם לתנאי האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של החברות המסחריות המייבאות אותם ו/או המייצרות אותם ו/או המשווקות אותם ו/או המעניקות להם אחריות ושירות. במקרה שקיבלת מוצר פגום הזכות היחידה אשר תעמוד לך הינה הזכות להחליף את אותו המוצר או לקבל את כספך בחזרה, כפי שמפורט לעיל.
8.9 במקרה וברצונך לקבל את כספך חזרה ובמידה ועמדת בכל תנאי ההחזרה המפורטים בתקנון זה, החברה תפנה אלייך טלפונית ותעמוד על זכותה לקבל את פרטי האשראי המלאים לצורך ביצוע הזיכוי הכספי אשר יגיע לך בשל ההחזרה כאמור ו/או תציע להחליף את המוצר אשר הנך מבקש להחליף במוצר אחר.
8.10 רוב הפריטים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו להמחשה בלבד ואינם מחייבים כי המוצר נראה כפי המופיע בתמונה הנ”ל.
8.11 כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאותו של המוצר הנ”ל במלאי החברה. עם זאת יובהר כי הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי החברה.
8.12 למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים המוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם אחד מהמוצרים חסרים במלאי לאחר הרכישה, נשתדל להודיעך על כך טלפונית, ככל שהותרת באתר החברה מספר טלפון ליצירת קשר עמך ונציע לך הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אותו האופי ו/או שווה ערך למוצר אשר הזמנת והיה חסר במלאי כאמור. במידה ותאשר רכישת המוצר שהוצע על ידנו אזי, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש ותבוצע ההזמנה למוצר החדש. במידה ולא תאשר רכישת המוצר החלופי כאמור, תחויב בהזמנת יתר המוצרים שהוזמנו, ככל שקיימים כאלו, ללא תשלום על המוצר החסר. מניין ימי המשלוח יחל להיספר מיום שלאחר פניית נציגנו בטלפון אליך והשלמת ההזמנה החדשה כאמור. היה והמדובר בהזמנה של מוצר אחד אשר מסתבר כי חסר במלאי כאמור והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי, אזי החברה תמנע ו/או תזכה את חיוב כרטיס האשראי שלו בסכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. ללקוח ו/או לזוכה לא תהיה כל טענה, תביעה ואו דרישה, מכל מין וסוג, כלפי חברת “אויל דה לאמור בע”מ בכל הקשור לנ”ל.

9. אספקה, הובלה ומשלוח
9.1 אספקת המוצרים או השירותים אשר נרכשו באתר ואשר ולאחר שהתמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי או אחד מאמצעי התשלום הנוספים המפורטים במדיניות תשלומים תיעשה על ידי חברת “אויל דה לאמור בע”מ”.
9.2 באפשרות החברה לשלוח את המוצר הנרכש הן באמצעות דואר ישראל והן באמצעות שליח מטעמה ו/או חברת שילוח והכל כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
9.3 שליחת המוצר הנרכש ייעשה תוך 3 ימי עסקים כאשר מניין ימי העסקים יחלו להיספר מיום העסקים הראשון שאחרי יום הסדרת התשלום באחד מאמצעי התשלום העומדים לרשות הלקוח או קבלת אישור מחברת האשראי בגין אישור ביצוע העסקה באמצעות כרטיס האשראי של הלקוח. יובהר כי משלוח אשר אינו מהווה משלוח רגיל לדוג’: ישובים מרוחקים, כתובות בעייתיות לאיתור ולמסירה, משלוח לחו”ל וכיו”ב, ימי האספקה יעלו על 3 ימי עסקים ויתארכו ככל שהדבר יידרש לצורך ביצוע מסירת המשלוח וללקוח לא תהיינה כל דרישות ו/או תביעות ו/או טענות ביחס לזמן אספקת המוצר.
9.4 “ימי עבודה” – ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. יצוין כי ככל שהמוצר הוזמן ביום חמישי ו/או שישי ההזמנה תשלח ללקוח ע”י החברה ביום ראשון שאחרי.
9.5 היה ומסרת פרטים לא מלאים ו/או שגויים יתארך מועד שליחת המוצר עד לבירור העניין מול הלקוח ככל שהדבר יהיה אפשרי בהתאם לפרטי הטלפון שהלקוח השאיר באתר החברה. אין חובה על החברה ליצור קשר עם הלקוח במקרה כנ”ל וככל שהחברה לא יצרה קשר ו/או לא הצליחה ליצור קשר עם הלקוח לא תשלח החברה את המוצר אשר ביקש הלקוח לרכוש כאמור.
9.6 על אף שאנו משתדלים שלא תהיינה בדרך כל עיכובים ו/או תקלות כלשהן ישנם דברים אשר אינם בשליטתנו ועשויים לעכב את ביצוע ו/או אספקת ההזמנה. לכן, במידה ותהיינה תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או במידה ויחולו שינויים בשיעורי המס ו/או כל היטל החל על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לבין מועד האספקה המתוכנן כאמור בתקנון זה ו/או גורמים ו/או אירועים ו/או אנשים ו/או פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ו/או מי מטעמם אשר ימנעו ו/או יעכבו ו/או יסכלו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים ו/או אספקת השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי, ו/או באם ייפגע תהליך רכישת ו/או אספקת המוצרים ו/או השירותים, אזי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה רשאי להודיעך, ככל שהדבר אפשרי, על ביטול הרכישה ו/או על שינוי תנאיה בהתאם לשינויים ובהתאם לנסיבות העניין, באופן מלא או חלקי, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה כפי המפורט לעיל.
9.7 מהו כוח עליון? “כוח עליון” משמעו – שביתות, שריפות, שיטפון, מלחמה לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
9.8 ככל שהעיכוב בשליחת המוצר נגרם ע”י הנהלת האתר, והלקוח לא מעוניין בקבלת המוצר אצלו באיחור אשר על היקפו יודיע נציג החברה ללקוח, תהא הנהלה במקרה זה חייבת בהחזר הכספי של עלות המוצר ו/או השירות שנרכש ע”י הלקוח ולא תהא אחראית ו/או תהיה חייבת בתשלום כלשהו נוסף מעבר להחזר הכספי בגין עלות המוצר כאמור.
9.9 הנהלת האתר לא תהיה אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של הנהלת האתר לאספקת המוצר ו/או השירות.
9.10 עקב המצב הביטחוני ששורר במדינה, ישנה סכנה להוביל מוצרים לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה יובהר העניין ללקוח הנהלת האתר תהא רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים.
9.11 דמי המשלוח כפי שפורטו לעיל אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ואו הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
9.12 הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע”מ יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל הזמנה שנשלחת באמצעות חברת דואר לישראל כאמור והכל בהתאם לזמן האספקה הנהוג אצלם ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים אצלם. ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים, כמו גם באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, כמפורט לעיל, וכיו”ב, עשוי המוצר להיות מסופק למזכירות היישוב וכיו”ב, הכל בהתאם לפעולות ולהחלטות חברת דואר ישראל בקשר למקום אספקת המשלוח (להלן: “מקום האספקה”) ואין לחברה כל אחריות על פעולות אלו של חברת דואר ישראל בע”מ. על הלקוח מוטלת האחריות הבלעדית לאסוף את המוצר ממקום האספקה. סופק המוצר בתוך תקופת האספקה הרלוונטית למקום האספקה, והלקוח לא אסף אותו כנדרש, לא תשמע על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה לגבי עיכוב או איחור במשלוח המוצר.
9.13 בכל מקרה שהמוצר נשלח ללקוח באמצעות הדואר ו/או חברת שילוח לא תהא החברה אחראית על שיבוש באספקת המוצר, מועד, אופן, מקום אספקתו וכל דבר אחר אשר קשור לביצוע השליחות ע”י גורם אשר אינו שליח החברה וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך.
החברה יוצאת ידי חובתה עם מסירת המוצרים אשר שליחתם מתבצעת דרך דואר בישראל ו/או דרך חברת שילוח מסוימת. כאשר המשלוח מתבצע דרך דואר ישראל ו/או דרך חברת שילוח, אזי החברה לא תישא באחריות כלפיך ו/או כלפי מי מטעמך בגין כל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, תקלות או שיבושים במשלוח והחברה יוצאת מידי חובתה עם מסירת המוצרים.
9.14 אספקת המוצרים באמצעות כל אפשרויות המשלוחים המנויים לעיל תתבצע בהתאם לתנאי האספקה שלנו ו/או של חברת המשלוחים מטעם חברתנו, ובכפוף לרשימת הישובים של החברה בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתנו ו/או ביכולתה של חברת המשלוחים ו/או ביכולת של דואר ישראל אשר מספקות את השירות בעבורנו ובעבורך לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וככל הניתן יימצא פתרון חליפי ו/או תבוטל ההזמנה עפ”י המוסכם בין הצדדים.
9.15 כל מערך משלוחי האקספרס של החברה מבוצעים ע”י חברה חיצונית בשם “קרגו אקספרס ר.ל.ד בע”מ” אשר מספקת שירות זה לחברה. החברה מתחייבת להוציא את המשלוחים באופן מידי מרגע ביצוע ההזמנה. לאחר שהמשלוח יצא לשילוח אין לנו כל שליטה על זמן האספקה/עיכובים/אובדן. כל טענה שתוגש לחברה תועבר לחברת השילוח לטיפול מידי והחברה מתחייבת לסייע ככל העולה בידה.

10. ביטול העסקה והחזרת מוצרים
10.1 המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
10.2הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה וקיים פגם במוצר, או אי התאמה בין המוצר לבין הזמנת הלקוח רשאי הלקוח לביטול העסקה והכל בכפוף להוראות ולמועדים הנתונים בחוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.
10.3 איזה מוצר נחשב כמוצר פגום אשר ניתן להחזירו? מוצר פגום הינו מוצר אשר אינו ראוי לשימוש הן בשל פגם בייצורו ו/או בשל היותו פג תוקף ו/או בשל כל סיבה אשר בגינה השימוש במוצר אינו אפשרי כלל.
10.4 את ביטול העסקה בשל הפגם רשאי הלקוח לעשות באופן הבא: מיד עם גילוי הפגם ו/או בדיקת המוצר ע”י הלקוח, עפ”י המוקדם מבניהם, על הלקוח ליצור קשר עם מי מטעמה של החברה ולהודיע על הפגם ועל רצונו לבטל את העסקה. כמו כן על הלקוח לציין במכתב את סיבות הבקשה לביטול העסקה, את מספר הזמנה, שם מלא ומספר תעודת זהות ואת המכתב לשלוח לכתובת משרדי החברה. נציג החברה יבדוק את בקשת הלקוח לביטול העסקה וככל שזו תתאפשר יודיע על כך ללקוח. דע – במקרה של שיהוי במתן הודעה כאמור – הדבר עלול לפגוע בזכות לביטול העסקה והשבת המוצר.
10.5 במידה ונציג החברה הודיע ללקוח כי ישנה אפשרות לביטול עסקה והחברה תקבל במשרדיה את המוצר אשר שלחה בחזרה בצירוף חשבונית מקור תעמוד בפני הלקוח 3 מהאפשרויות הבאות: 1. לקבל זיכוי בגין המחיר ששילמת עבור המוצר בכפוף לכך שהמוצר אשר נבדק על ידי נציג החברה נמצא כמתאים לחזרה, היינו המוצר הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית וסגור בסגירת ספק, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה שכן, במידה והדבר לא יהיה כך אזי החברה לא תהיה חייבת לזכותך כלל בגין המוצר ו/או תחליט לזכותך באופן יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה או התחייבות אחרת שהחברה הוציאה ו/או התחייבה והן בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה (וזאת עקב אופי המוצרים) והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 2. האפשרות השנייה העומדת בפניך הינה, לקבל במשלוח נוסף את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי החברה ו/או הספק באותה העת. 3. האפשרות השלישית העומדת בפניך הינה, לקבל תחליף של המוצר (הדומה באופיו ובתוצאותיו) בכפוף לאפשרויות העומדות בפני נציגי החברה ו/או בכפוף למצוי במלאי באותה העת. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן , תשמ”א – 1981
10.6 ____ יוכל במקביל להציע לו מוצר זהה חדש או החזר כספי בגין רכישת המוצר הספציפי הפגום. ככל שהלקוח יהיה מעוניין בהחזר כספי יודיע על כך מידית לנציג החברה. הלקוח ידאג להמציא את המוצר במשרדי החברה בכל דרך שיבחר לעשות כן, ומיד לאחר הגעת המוצר למשרדי החברה ובדיקת אמיתות דברי הלקוח ביחס לפגם ובעקבות כך אישור בגין ביטול עסקה יזכה הנציג את הלקוח בגין עלות המוצר ושליחתו ללקוח ויודיע על כך ללקוח.
10.7 לצורך ביצוע ביטול העסקה חובה על הלקוח להשיב תחילה את המוצר לחברה כשהוא ארוז באריזתו המקורית וסגור בסגירת היצרן ולא נעשה בו כל שימוש מכל מין וסוג שהוא, כמו כן למוצר יש לצרף את חשבונית המקור. כל החזרה של מוצר בצורה אחרת מהרשום בסעיף זה (ללא חשבונית מקור, לא באריזתו המקוריות וכיו”ב) לא תחייב את החברה בביטול העסקה והשבת התשלום בגינו, מלבד מקרים בהם החברה תהיה חייבת על פי חוק הגנת הצרכן ותקנותיו.
10.8 ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה, ניתן לבטל את העסקה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו באופן כאמור לעיל ובשינויים המחוייבים.
10.9 החברה תשיב לידי הלקוח את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו.
כמו כן החברה תוכל לבטל את העסקה גם ללא אישור ו/או בקשת הלקוח לעסקה במקרים הבאים:
1.במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין ;
2. אם יתברר לה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח.
3. החברה תהיה רשאית לבטל מכירה במקרה של תקלה טכנית המשבשת את ניהולה התקין של המכירה.
4. בכל מקרה אחר אשר עפ”י חוק הגנת הצרכן ו/או נוהלי החברה נדרש ו/או יש צורך בביטול העסקה והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
10.10 ההודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח (היה וכרטיס האשראי לא חויב עד מועד הודעת הביטול) או תשיב ללקוח כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי והנהלת האתר בגין ביטול עסקה.
10.11 אנו עושים את מירב המאמצים כדי שהמוצר אשר מגיע אליכם יגיע לאחר שנבדק ונמצא כתקין אולם, במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.
10.12 אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים לאחר שימוש בהם, אלא אם התברר שהם התקבלו אצלך פגומים מלכתחילה.
10.13 למרות האמור לעיל, החברה רשאית לחייב דמי ביטול כפי שנקבע על-פי דין.
10.14 לא ניתן להחזיר בשמי שמן, קרמים או חמאות גוף, אלא בכפוף לאישור החברה.

11. אחריות אתר אויל דה לאמור בע”מ
11.1 מוצרים ו/או מידע/מאמרים המובאים באתר זה מובאים כדוגמאות כלליות הם נועדו להתרשמות כללית בלבד. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשית על אחרית המשתמש בלבד.
11.2 הנהלת האתר עושה כל מאמץ כדי לעדכן את האתר ולהוסיף תכנים שמעניינים אתכם, הגולשים. אולם, המידע הכלול באתר עשוי להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות. לא תחול על האתר, בעליו או מפעיליו כל אחריות או חבות מכל מין וסוג בכל הנוגע למידע הכלול בו.
11.3 כל שימוש באתר ו/או הסתמכות על תכניו ו/או על המוצרים הנמכרים בו תיעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים בלבד.
11.4 לא תהיה למשתמשים ולרוכשים באתר כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי האתר ו/או על מפעיליו ו/או על בעליו כל אחריות ו/או חבות כלפי הרוכש ו/או מי מטעמו מכל מין וסוג (כולל, בין היתר, על האמור בעלונים ו/או טיב והתאמת המוצר ללקוח) בגין מוצרים או שירותים שנרכשו ו/או שירכשו באמצעותו שכן, כל חובתם הינה לספק לרוכשים את המוצרים הנבחרים על ידו בכפוף לתקנון האתר ותנאי השימוש בו.
11.5 הנהלת האתר /ומי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר כולל בסעיפי התקנון ובאמור בו, בתמונות זאת ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר יימחקו כעבור זמן. האתר אינו מתחייב כי מידע שמצא באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.
11.6 האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני פריצה ו/או גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל האתר, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
11.7 בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש באתר, שגיאות ו/או אי-דיוקים במידע הכלול באתר, אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את טענותיך.
11.8 אין בסייגים ובאזהרות המובאים באתר זה כדי למצות את הסייגים והאזהרות החלים באופן כללי ובדרך כלל על רוכש ו/או על משתמש במוצרים. לכן, לא תחול על האתר ו/או על מפעיליו ו/או על בעליו כל אחריות ו/או חבות אם לא מוצו כל הסייגים והאזהרות החלים על שימוש במוצרים ובכלל זה כל דבר הנובע מעניין זה.
11.9 המבצעים פעולות באתר מצהירים כי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
11.10 אנו ו/או מי מטעמנו לא נישא בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה ו/או שימוש לרעה ו/או שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי ו/או ע”י מי מטעמו בפרטים אשר מסרת באתר.

12. שינוי השירותים והפסקתם
12.1 האתר רשאי להפסיק בכל עת את הפעילות באתר, האתר והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. האתר רשאי לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה.
12.2 האתר ניתן לשימוש כפי שהוא ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מי מהנהלת האתר ו/או מי מהחברה ו/או מי מטעמם בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך ולא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
12.3 מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

13. קישורים לאתרים אחרים
13.1 האתר מכיל קישורים לאתרי מסחר אלקטרוניים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי האתר או מי מטעמו, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: “אתרים אחרים”). אין לאתר כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.
13.2 האתר אינו נושא בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.
13.3 כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתרים האחרים ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצדו של האתר ו/או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים.
בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי האתר בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.

14. דין ושיפוט
14.1 הדין החל על תנאים אלו, על שימוש באתר ועל כל דבר הקשור ו/או נובע מכך הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין ומחלוקת הנובעים או קשורים לתנאים אלו או לאתר או לשימוש באתר נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד וכל תביעה תידון בהם בלבד.

15.שינוי תנאי השימוש
15.1 האתר רשאי לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וכן לדרוש מהלקוח קבלת פרטים נוספים לצורך רישומו מחדש (לדוג’ במקרה של תקלה או בכל מקרה נדרש אחר) ו/או לצורך המשך היותו לקוח שלה וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

16. שירות לקוחות
16.1 לגבי כל שאלה לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על שימוש במוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של חברת “אויל דה לאמור בע”מ”.
16.2 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, מחמאות או תלונות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של חברת “אויל דה לאמור בע”מ” בדואר אלקטרוני info@oildelamor.co.il או בטלפון/ווצאפ 054-9888859. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה למהירה.

הבהרה:
כל המוצרים מיוצרים עיי חברת אויל דה לאמור ואין קשר בינם לבין המקור.

עגלת הקניות
אין מוצרים בעגלת הקניות
חזרה לחנות
×
\